Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Vilniaus lopšelis – darželis „Pasakaitė” asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Vilniaus lopšelio – darželio „Pasakaitė” administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Taikos g. 30, Vilnius, LT-05248 arba el.paštu rastine@pasakaite.vilnius.lm.lt, tel. (8-5) 2422945.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Vilniaus lopšelio – darželio „Pasakaitė” administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į  Vilniaus lopšelio – darželio „Pasakaitė”duomenų apsaugos pareigūną:

DAP – Marius Kadelskas

Tel. nr. +37062662012, sauguspasirinkimas@gmail.com

Informavimas apie DAP paskyrimą-pasirašytas

Pasakaitė_Direktoriaus įsakymas

Pasakaitė_Duomenų subjektų gautų prašymų registravimo žurnalas

Pasakaitė_Poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarkos aprašas

Pasakaitė_Pranešimo apie ADSP forma

Pasakaitė_Priedas Nr. 1_poveikio duomenų apsaugai vertinimo forma

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Pasakaitė_Nuostatos į darbo sutartį

Pasakaitė_Slapukai

report-httpswwwdarzelispasakaitelt-15302803

 

 

 

Skip to content