Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

Įstaigoje priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. 

Šiuo metu vyksta priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimas:

Priešmokyklinio ugdymo programos projektas (derinamas). Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2022)

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas

Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vertinimas atliekamas pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.

Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga  (pagal programą), lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais.  Pirmasis vertinimas atliekamas per 4 savaites nuo programos vykdymo pradžios, o galutinis vertinimas atliekamas pasibaigus programai.

Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos, administracijos atstovai, kiti specialistai.

Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus. Rekomendacija parengiama pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priede pateiktą formą. Rekomendacija turi būti pasirašyta priešmokyklinio ugdymo mokytojo ir patvirtinta įstaigos vadovo.

Jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais buvo 5 metai, tai vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką priešmokyklinį ugdymą mokytojai vadovaujasi Rekomendacijomis priešmokyklinio ugdymo pedagogui „Patirčių erdvės“.

Patarimų rinkiniai – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje. Medžiagą parengė Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Inovacijos vaikų darželyje“.2021 m.

Rinkinį sudaro penki leidiniai:

1. Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams. I knyga. Skirta veikloms grupėje (50 projektų)

2. Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams. II knyga. Skirta veikloms lauke (50 projektų)

3.Projektų metodas priešmokyklinėje grupėje.

4.STEAM priešmokykliniame amžiuje.

5.Informatinis mąstymas priešmokykliniame amžiuje.

Patarimai pedagogams. Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis priešmokyklinio ugdymo pedagogams (2016)

Metodinės rekomendacijos „Rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje„. (2020)

 

 

 

Skip to content