Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

Įstaigoje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis įstaigos specialistų parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Mano spalvotas vaikystės pasaulis”, kuri parengta vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

Ikimokyklinio ugdymo programa „Mano spalvotas vaikystės pasaulis”

Įstaigoje taip pat vadovaujamasi įvairiomis pažangiomis praktikomis ir teorijomis:

 • Ugdymo procese taikomi gamtosaugos ir etnokultūros ugdymo metodų elementai;
 • Valdorfo pedagogikos elementų integracija;
 • M. Montessori pedagoginės sistemos priemonių panaudojimas;
 • Sveikatos stiprinimo programos integravimas (programa atnaujinama);
 • Didelis dėmesys skiriamas STEAM inovacijoms – gamtamoksliniam, technologiniam, inžineriniam, matematiniam ir meniniam ugdymuisi;
 • Daug dėmesio skiriama informatinio mąstymo prielaidų plėtojimui;
 • Vadovaujamasi į vaiką orientuoto ugdymo, kontekstinio ugdymosi, tyrinėjimais grindžiamo ugdymosi teorijomis, universalaus dizaino ugdymuisi strategija ir kt.

   Sveikatos stiprinimui, judėjimo poreikio tenkinimui yra organizuojami fizinio lavinimo užsiėmimai.

   Meninį ugdymą įstaigoje padeda užtikrinti meninio ugdymo pedagogas.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas įstaigoje atliekamas vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtu „Pasiekimų aprašu“. Dokumentą pdf formatu galima parsisiųsti iš svetainės ikimokyklinis.lt. 
Vaiko ugdymo(si) pažangos vertinimą atlieka ikimokyklinio ugdymo pedagogai, tėvai ir vaikai. Vertinime gali dalyvauti ir kiti pedagogai bei specialistai: meninio ugdymo pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbos specialistai.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pažanga analizuojama du kartus per metus: spalio ir kovo mėnesiais, užpildant ir užfiksuojant vaikų ugdymosi pasiekimų žingsnius vaikų pasiekimų lentelėje „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimai“. 

 

Siekiant padėti pedagogams įgyvendinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasie­kimų aprašą (2014), pedagogai vadovaujasi Rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ . Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogui į ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialogi­nėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais.

Medžiaga parengta ir išleista įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“. Projektą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdė Nacionalinė švietimo agentūra. 2021 m.

Rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ su­daro:

 1. Vadovas pedagogui.
 2. Knygelė vaikams iki šešerių metų „Pakylėta kasdienybė“.
 3. Knygelių rinkinys vaikams iki trejų metų. Jį sudaro 8 knygelės: Judantys laiptai„Aš“ pasaulisSmėlio dėžėKalbos spintelėAtradimų takelisKorysPuo­dų orkestrasMedžiagų dialogai.
 4. Knygelių rinkinys vaikams nuo trejų iki šešerių metų. Jį sudaro 10 kny­gelių: Judantis pasaulis, „Aš“ – matomas ir nematomas, Kalbos ir knygos gelmė, Žaliasis pieštukas, Energijos upė, Dėlionių kilimas, Pasaulis be sienų, Kūrybiniai dialogai, Mokymosi veidrodis, Realybių žaismė.
 5. Priedai knygelėms: Judantys laiptai, „Aš“ pasaulis, Korys, „Aš“ – matomas ir nematomas, Žaliasis pieštukas, Mokymosi veidrodis, Realybių žaismė.
 6. Priedai knygelėms.

Kviečiame žiūrėti rekomendacijų pristatymo renginio vaizdo įrašą.  

 

 

 

Skip to content