Menu Close

Švietimo pagalbos specialistai

Švietimo pagalba – ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. Švietimo pagalba: psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba.

Švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos modelis

Švietimo pagalbą įstaigoje teikia:

Psichologė Karolina Baranova stiprina vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padeda vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Psichologės darbo valandos:

Pirmadienis ir antradienis 8.00-17.00 val. (12.00-12.30 val. pietūs) (nuo 14.00-17.00 val. nekontaktinės val.)

Trečiadienis 8.00-17.00 val. nekontaktinės val.

Ketvirtadienis 8.00-13.00 val. (12.00-13.00 val. nekontaktinės val.)

Kylant įvairiems ugdymo, elgesio, emocinės raidos klausimams su įstaigos psichologe galima susisiekti ir konsultuotis iš anksto suderinus laiką, kitu laiku tėvai konsultuojami el. dienyne Manodienynas

Socialinė pedagogė Agnė Valkauskienė:

 • kartu su kitais specialistais vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius;
 • konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudama su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • šviečia įstaigos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, įstaigos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su įstaigos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su įstaigos Vaiko gerovės komisija ir įstaigos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.

Socialinės pedagogės darbo laikas:

Antradienis 8.00-13.00 val., 15.00-17.30 val. (12.00-12.30 val. pietūs) (nuo 13.00-15.00 val. nekontaktinės val.)

Ketvirtadienis 8.00-12.30 val. 12.30-15.00 val. nekontaktinės val.

Penktadienis  8.00-10.30 val. nekontaktinės val.

Kylant socialinio emocinio ugdymo klausimams su socialine pedagoge galima susisiekti ir kosultuotis iš anksto suderinus laiką, kitu laiku tėvai konsultuojami el. dienyne Manodienynas

Specialioji pedagogė Agnė Valkauskienė:

 • atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si ) poreikių;
 • padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymo(si) galimybes, ugdymosi ypatumus;
 • teikia rekomendacijas auklėtojams, mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas;
 • bendradarbiauja su auklėtojais, mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo(si) procese, Vilniaus m. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • numato ugdymo(si) tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • konsultuoja auklėtojus, mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo(si) procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo  klausimais;
 • naudoja ugdymo(si) procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių vaikų amžių, specialiuosius ugdymo(si) poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • konsultuoja tėvus (globėjus) apie vaikų ugdymosi pažangą;
 • formuoja teigiamą lopšelio-darželio „Pasakaitė“ bendruomenės požiūrį į specialiuosius ugdymo(si) poreikių turinčius vaikus.

Specialiosios pedagogės darbo laikas:

Pirmadienis ir trečiadienis 8.00-17.30 val. (12.00-12.30 val. pietūs) (nuo 13.00-15.00 val. nekontaktinės val.)

Ketvirtadienis 15.00-17.30 val.

Penktadienis  10.30-17.30 val. nekontaktinės val. (12.00-12.30 val. pietūs)

Kylant mokymosi, emocijų ir elgesio sutrikimų, įtraukiojo ugdymo klausimams su specialiaja pedagoge galima susisiekti ir konsultuotis iš anksto suderinus laiką, kitu laiku tėvai konsultuojami el. dienyne Manodienynas

 

Vilniaus lopšelis – darželis „Pasakaitė” kvieiča, į mūsų kolektyvą, prisijungti logopedą(-ę). 1,0 et. ar daugiau (ugdomoji kalba lietuvių).

Nuoroda į skelbimą:

https://cvme.lt/darbo-skelbimas/logopede-vilniuje-vilniaus-lopselis-darzelis-pasakaite

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMAS


KAS TAI YRA? 

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281

Įvertinimas – vaiko pedagoginių, psichologinių, asmenybės sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas ir pagalbos priemonių rekomendavimas. Jį atlieka pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai – psichologai, logopedai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, neurologai.

Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775


KAM ATLIEKAMAS?

Vilniaus miesto vaikams, kai reikia geriau suprasti jų gebėjimus ir tai, ar jiems nereikalinga papildoma pagalba.

Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau Tarnyba) vertinami asmenys nuo 0 iki 21 metų, kurie gyvena Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir (arba) yra ugdomi Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigose, vaikų globos namuose, kurių steigėja yra Vilniaus savivaldybės taryba. Vertinimas atliekamas tėvams (globėjams) sutikus.

Pedagoginėse psichologinėse tarnybose, mokyklose dirbantys specialieji pedagogai, logopedai, tiflopedagogai, surdopedagogai ir kiti specialistai konsultuoja specialiosios pedagoginės pagalbos gavėjus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.

Vizitas į Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą

Daugiau informacijos skaitykite: Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Edita Navardauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos nariai:

 • Agnė Valkauskienė, socialinė pedagogė;
 • Karolina Baranova, psichologė;
 • Genovaitė Martyšienė, sveikatos priežiūros specialistė;
 • Nijolė Rusevičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Komisijos funkcijos:

 • vertina įstaigos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu Įstaigoje, saugios ugdymosi aplinkos įstaigoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu Įstaigoje;
 • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių atvejus, teikia rekomendacijų pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
 • spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, grupės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir Įstaigos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;
 • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;
 • analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą ir kt.
Skip to content