Menu Close

Ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo principai:

Visuminio integralaus ugdymo principas – siekiama įvairių (kūrybinių, pažintinių, fizinių, emocinių) vaiko galių plėtotės, tikslingai formuojant vaiko vertybines nuostatas, jausmus, mąstymą

ir elgseną. Užtikrinama visų ugdymo sričių darna.

Individualizavimo principas – pripažįstama ir puoselėjama vaiko individualybė; visiems lopšelį-darželį lankantiems vaikams sudaromos galimybės ugdytis pagal savo gebėjimus, poreikius, amžių, parenkant metodus, turinį, pritaikant aplinką.

Tęstinumo principas – programa orientuota į šeimoje pradėto pozityvaus vaiko ugdymo(si) tąsą bei dera su Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.

Tautiškumo principas – išlaikoma pusiausvyra tarp lietuvių liaudies tradicijų, papročių ir naujovių, suvokiant jų tarpusavio darną, skatinant kūrybinį tradicijos tęstinumą bei ugdant tautinį ir pilietinį sąmoningumą.

Sistemingumo ir nuoseklumo – ugdymas moksliškai pagrįstas: einama nuo lengvo prie sunkaus, nuo žinomo prie nežinomo.

Priešmokyklinio ugdymo principai:

Socialinio kultūrinio kryptingumo. Ugdymas grindžiamas žmogiškosiomis, tautinėmis ir pilietinėmis vertybėmis, orientuotas į vaiko gyvenimui reikalingų socialinių, kultūrinių kompetencijų plėtojimą, tolerancijos ugdymą.

Individualizavimo. Atsižvelgiama į kiekvieno vaiko patirtį, socialinę kultūrinę aplinką, jo ugdymosi poreikius ir galimybes, interesus, pažinimo stilių, lytį, temperamentą, prireikus – specialiuosius ugdymosi poreikius.

Integralumo. Siekiama vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo, vadovaujantis visuminiu požiūriu į vaiką; remiamasi integraliu kompetencijų ugdymu.

Kontekstualumo. Ugdymo turinys glaudžiai siejamas su artimiausia vaiko aplinka, socialiniais kultūriniais jos pokyčiais; siekiama, kad vaiko ugdymo patirtys jam būtų prasmingos, aktualios ir įdomios.

Sąveikos. Ugdymas grindžiamas visų šio proceso dalyvių – vaiko, tėvų (globėjų), priešmokyklinio ugdymo pedagogų, mokytojų, dirbančių pagal pradinio ugdymo programą, ir kitų asmenų, daly – vaujančių, vykdant priešmokyklinio ugdymo programą, sąveika (keičiantis informacija ir nuomonėmis, įžvalgomis.

Lopšelio-darželio ugdymo programos:

  • Įstaigos pedagogų parengta meninė-etninė ikimokyklinio ugdymo programa;
  • Priešmokyklinio ugdymo programa.
  • Sveikatos stiprinimo programa „Pasakaitės sveikuoliai 2023-2028”;
  • Bendrystės ir socialinio emocinio ugdymo programa 3-6 metų amžiaus vaikams „Mažieji jausmų tyrinėtojai“;
  • „Valdorfo pedagoginės sistemos elementų taikymo programa”;

Kitos vykdomos edukacinės programos:

  • Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“.;
  • Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa KIMOCHIS
Skip to content