Menu Close

Laisvos darbo vietos

 

Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas

Vilniaus lopšelis – darželis „Pasakaitė” kviečia priesijungti į komandą direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

Konkursą organizuojanti įstaiga: Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus lopšelis-darželis „Pasakaitė“

Adresas – Taikos g. 30,Vilnius, LT-05248

El. paštas – rastine@pasakaite.vilnius.lm.lt  

Telefonas

+370 5 242 29 45

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190022780

Pareigybės lygis: A2

Pareigybės pavadinimas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Bazinio darbo užmokesčio koeficientas: 1,7811 – 1,7872 (3179,98 eur. – 3190,87 eur. neatskaičius mokesčių) priklausomai nuo darbo stažo

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai:

 – ne žemesnis nei aukštasis universitetinis išsilavinimas;

– ikimokyklinio/priešmokyklinio ir/ar  pradinio  ugdymo  pedagogo  kvalifikacija  ir  ne  mažesnis  kaip  5 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

– ne mažesnė, kaip 2 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtis;

– geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

– išmanyti lopšelio –  darželio veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą;

– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;

– mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

– būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, atspariam stresui, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

 

Privalumai: analogiška darbo patirtis, aukšta mokytojo kvalifikacinė kategorija, ES užsienio kalbos mokėjimas (anglų, vokiečių, prancūzų), lyderystę patvirtinantys dokumentai (pažymos, straipsniai ir pan.).

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Vilniaus lopšelio – darželio „Pasakaitė” nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

 

Darbo pobūdis:

– organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę.

– gebėti rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, savarankiškai vykdyti kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;

–  dalyvauti rengiant ir vykdant įvairius projektus, tobulinti vaikų veiklos vertinimo sistemą, organizuoti Vaiko gerovės komisijos darbą;

– teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams – rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, kvalifikacijos tobulinimu).

– teikti profesinę pagalbą meninio ugdymo mokytojui, fizinio ugdymo mokytojui, specialistams (psichologui, logopedui, specialiajai pedagogei).

– organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą.

– bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, globėjais – organizuoti mokymus, konsultacijas, individualius pokalbius su jais;

– rengti metinį ir mėnesinius įstaigos ugdomosios veiklos planus;

– pavaduoti direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

 

Prašymą dalyvauti konkurse;

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

Mokytojo kvalifikacinę kategoriją įrodantį dokumentą;

Gyvenimo aprašymą ( CV );

Pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 538, 2024-06-26, paskelbta TAR 2024-06-28, i. k. 2024-11969 (1 priedas);

Veiklos programą/strateginės veiklos gaires.

Dokumentai teikiami per sistemą VATARAS iki 2024 m. liepos 19 d.

 

 

 

Skip to content