Menu Close

Teisiniai dokumentai

Darželis savo veiklą grindžia:

Lietuvos Respublikos Konstitucija (žiūrėti čia);

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (žiūrėti čia);

Vaiko teisių konvencija (žiūrėti čia);

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 (žiūrėti čia);

Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais;

Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ nuostatais Įstaigos nuostatai;

Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ vidaus darbo tvarkos taisyklėmis(žiūrėti čia) ;

Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ etikos kodeksu.

Skip to content