Menu Close

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų forumas

Vykstant atnaujinto priešmokyklinio ugdymo turinio diegimui, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos ruošiasi pokyčiams: atnaujinama priešmokyklinio ugdymo praktika, ugdymo procesą labiau orientuojant į patyriminį ugdymą, vaiko patirtį, ugdymąsi ir pažinimą per žaidimą, tyrinėjimą.  Kryptingai kuriant ir plėtojant tinklaveiką, partnerystės ir mokymosi vieni iš kitų kultūrą, įnešamas svarus indėlis į ugdytinių asmeninių, kūrybinių kompetencijų ugdymą, mokytojų profesinį tobulėjimą. Siekiant tobulinti priešmokyklinio ugdymo mokytojų kompetencijas, būtinas šiuolaikinio vaiko poreikius atliepiančio ugdymo(si) proceso organizavimui bei sėkmingam atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimui, mūsų įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Keršienė inicijavo Vilniaus miesto Pašilaičių ir Justiniškių ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Sutartinis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojų forumą „Kaip kokybiškai ir kūrybiškai įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo programą?“. Suburta metodinio būrelio „Sutartinis“ metodinė grupė renginio dalyviams (vadovams, mokytojams) pristatė priešmokyklinio ugdymo kaitos kryptis, aptarė šiuolaikinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes, per praktinių pavyzdžių analizę ir ugdymo veiklos situacijų modeliavimą atskleidė praktines atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo galimybes. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų forumas vyko Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasakaitė“. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė įstaigos l.e.p. direktorė Lina Toločkienė. Direktorė padėkojo renginio organizatoriams ir pranešėjams, Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyr. specialistei Dovilei Žadeikienei bei visiems susirinkusiems už dalyvavimą renginyje. Artėjant Vilniaus 700 metų jubiliejui įstaigos ugdytiniai taip pat pasveikino susirinkusiuosius ir  atliko lietuvių liaudies ratelį „Aviža prašė“ bei džiazinį baleto šokį „Snaigės Vilniui“ (meninio ugdymo mokytoja D. Čaplinksienė).

                      Renginio metu Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Keršienė pristatė pranešimą „Atnaujintas priešmokyklinio ugdymo turinys: nuo pirmųjų žingsnių iki meistrystės“. Taip pat pavaduotoja ugdymui glaudžiai supažindino pedagogus su priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo nuostatomis, pedagogai pagilino žinias kaip auginti priešmokyklinuko pasiekimus bei kaip atlikti vaikų pasiekimų vertinimą aprašomuoju būdu, pasitelkiant formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo formas. Mūsų darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Navardauskienė organizavo praktines pedagogų dirbtuves „Mąstome atvirkščiai“, kurių metu dalyviai atlikdami užduotis parengtas pagal skirtingas pasiekimų sritis mokėsi naudotis programa bei planuoti ugdymo turinį pagal programos nuostatas, numatyti vaikų pasiekimų vertinimą planavimo etape. Taip pat pranešimus skaitė Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Kristina Tomkevičienė, VDU švietimo akademijos dėstytoja, Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ direktorė Monika Kelpšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Kirdeikienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ieva Pašvenskaitė. Gerąja patirtimi taip pat pasidalino Vilniaus lopšelio-darželio „Berželis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Audronė Boikovienė „Kokybiškas ir kūrybiškas priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas“. Visiems renginio pranešėjams buvo įteiktos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padėkos už dalyvavimą ir pranešimų skaitymą.

Skip to content