Menu Close

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelis

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI

Vilniaus lopšelis-darželis „Pasakaitė“ – savaitinė ugdomoji įstaiga, pagal patvirtintus Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ nuostatus, komplektuojama steigėjo nustatyta tvarka.

Grupių veiklos trukmė 12 val. per dieną.

Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 23 vaikų.

Pedagogui talkina auklėtojo padėjėjas.

Įstaigoje sudarytos tinkamos sąlygos priešmokyklinio ugdymo grupių veiklai. Dienos ritmas tausojantis vaikų sveikatą. Subalansuotas maitinimas.

Vaikų sveikata rūpinasi sveikatos priežiūros specialistas. Švietimo pagalbą vaikams teikia logopedas, socialinis pedagogas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai suderinti su Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ taryba (2014-05-05 protokolas Nr. 5).

 

DIENOS RITMAS IKIMOKYKLINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE

Ikimokyklinio ugdymo grupės Priešmokyklinio ugdymo grupės Veiklos turinys
6.30 – 9.00 6.30 – 9.00 Vaikų atvykimas į darželį, veikla pagal vaikų pageidavimus, rytinė mankšta, pokalbiai.  

Bendravimas su šeima.

8.45 – 9.00 9.00 – 9.15 Pusryčiai
9.15 – 12.00 9.15 – 12.30 Ugdomoji veikla visai vaikų grupei pagal kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę. Ryto ratas. Vaikų veikla grupelėmis. Individuali veikla. Muzikos ir kūno kultūros valandėlės salėse. Logopedo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.  

Vaikų veiklos lauke organizavimas – pasivaikščiojimas, savarankiškai pasirenkamos veiklos lauko aikštelėje (gamtos reiškinių ir gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimas, aplinkos pažinimas, judriųjų žaidimų organizavimas ir kt.)

12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 Pietūs
12.30 – 15.00 13.00 – 15.15 Poilsio organizavimas: miegas
15.00 – 16.00 15.15 – 16.30 Veikla visai vaikų grupei (spektaklių kūrimas, šventiniai kalendoriniai renginiai, projektų kūrimas, nuveiktų darbų aptarimas, dalijimasis dienos įspūdžiais, planai rytdienai).  

Veikla darželio papildomo ugdymo erdvėse (Saugaus eismo kambaryje „Linksmieji labirintai“, „Sporto ir pramogų centre“, „Teatro kambaryje“, tyrimų ir eksperimentų kambaryje „Atradimų šalis“, „Kompiuterių kambaryje“, „Žiemos sode“, Seklyčioje“, „Močiutės kambaryje“, „Dailės studijoje“ ir kt.

16.00 – 16.30 16.30 – 17.00 Vakarienė
16.30 – 18.30 17.00 – 18.30 Kūrybinė vaikų veikla  (knygelių skaitymas, stalo žaidimai, teatrinė vaikų veikla, kūrybiniai – vaidmeniniai žaidimai, švenčių įrašų, animacinių filmukų peržiūra).  

Vaikų veiklos lauke organizavimas – pasivaikščiojimas, savarankiškai pasirenkamos veiklos lauko aikštelėje (gamtos reiškinių ir gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimas, aplinkos pažinimas, judriųjų žaidimų organizavimas ir kt.). Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima.

Veiklos užbaigimas. Išvykimas į namus.

 

Skip to content