Menu Close

Įtraukusis ugdymas

„Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam ugdytiniui, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno ugdytinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos vaikui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam ugdytiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Įstaigoje vadovaujamasi šiais įtraukiojo ugdymo kokybės skatinimo principais:

  1. Pagarba ugdytinių nuomonei. Atsižvelgiama į vaikų, jų tėvų ir artimųjų, organizacijų, besirūpinančių neįgaliųjų asmenų teisėmis, nuomonę, ypač priimant sprendimus.
  2. Aktyvus ugdytinių dalyvavimas. Visiems ugdytiniams sudaryta galimybė aktyviai dalyvauti įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime.
  3. Teigiamos mokytojų nuostatos. Formuojamos teigiamos mokytojų nuostatos ir požiūris į visus ugdytinius ir norą bendradarbiauti su kolegomis.
  4. Mokytojų įgūdžiai. Visi mokytojai kelia kvalifikaciją ir mokosi įgūdžių, reikalingų veiksmingam visų ugdytinių ugdymui, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius.
  5. Lyderystė mokykloje. Įstaigos vadovas, pavaduotojai teigiamai vertina darbuotojų ir ugdytinių skirtybes, skatina kolegialumą ir inovacijas.
Skip to content