Menu Close

Projektas „Trys žingsniai“

2022 m. įstaigoje pradėtas įgyvendinti ilgalaikis švietimo pagalbos projektas  “Trys žingsniai“
Projektas skirtas įtraukaus ugdymo plėtrai įgyvendinti 

Tikslas – sukurti nuoseklią ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo pagalbos sistemą.
Uždaviniai:
1. Teikti įstaigos pedagogams, švietimo pagalbos specialistams konsultacijas („supervizijas“) įtraukiojo ugdymo temomis bei ugdytinių raidos, elgesio, emocijų, bendravimo sunkumų klausimais;
2. Stiprinti teigiamas įstaigos bendruomenės: pedagogų, ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) nuostatas į įtrauktį švietime, teikiant kompleksinę švietimo pagalbą;
3. Sistemingai plėtoti įstaigos ir ugdytinių tėvų (globėjų/rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, stiprinant pedagoginį ir psichologinį tėvų švietimą, įtraukaus ugdymo idėjas.
 
Projektą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Keršienė

 

1 žingsnis

Konsultacijos „Supervizijos“ pegagogams

2 žingsnis

Kompleksinė pagalba šeimai

3 žingsnis

Sėkmingas bendradarbiavimas ir grįžtamasis ryšys

Skip to content