Loading images...

Projektas “Trys žingsniai”

2022 m. įstaigoje pradėtas įgyvendinti ilgalaikis švietimo pagalbos projektas  “Trys žingsniai”

Projektas skirtas įtraukaus ugdymo plėtrai įgyvendinti 

Projektą organizuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Keršienė

Tikslas – sukurti nuoseklią ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo pagalbos sistemą.

Uždaviniai:

1. Teikti įstaigos pedagogams, švietimo pagalbos specialistams konsultacijas („supervizijas“) įtraukiojo ugdymo temomis bei ugdytinių raidos, elgesio, emocijų, bendravimo sunkumų klausimais;

2. Stiprinti teigiamas įstaigos bendruomenės: pedagogų, ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) nuostatas į įtrauktį švietime, teikiant kompleksinę švietimo pagalbą;

3. Sistemingai plėtoti įstaigos ir ugdytinių tėvų (globėjų/rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, stiprinant pedagoginį ir psichologinį tėvų švietimą, įtraukaus ugdymo idėjas.

  • 2022 m. vasario mėn. įstaigoje organizuota gerosios patirties sklaida „Parama mokyklai, siekiant sėkmingos autistiškų vaikų įtraukties“ (direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Keršienė)

  • 2022 m. kovo mėnesį įstaigoje organizuota psichologų konsultacija pedagogams  „Vaiko ugdymosi sunkumai: elgesio priežastys ir korekcijos metodai“ (Vilniaus pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistai)

  • 2022 m. balandžio mėn. įstaigoje organizuoti įtraukaus ugdymo mokymai pedagogams „Struktūruota dienotvarkė“ (Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai)

  • 2022 m. gegužės mėn. įstaigoje organizuota psichologo konsultacija pedagogams „Kasdienis santykio su vaiku kūrimas per vaiko bazinių poreikių patenkinimą“ (psichologė R. Gudelytė-Bagdonė)

  • 2022 m. gegužės mėn. įstaigoje organizuota praktinės patirties sklaida iš konferencijos įtraukiąjam ugdymui „Dėmesio įsisamonimo (mindfulness) taikymas vaikams“ bei kiti SUP vaikų ugdymo aspektai (direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Keršienė)

  • 2022 m. vasario mėnesį pristatytas tėvams informacinis leidinys „Ribos vaikų gyvenime“ (psichologė R. Gudelytė-Bagdonė)

  • 2022 m. kovo mėn. parengtas Tėvų konsultavimo ir švietimo  (socialiniams, pedagoginiams, psichologiniams sunkumams spręsti ) įstaigoje ir už jos ribų aprašas (direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Keršienė) Švietimo pagalbos aprašas

  • 2022 m. gegužės mėn. įstaigos tėvams parengta informacija  „Kasdienis santykio su vaiku kūrimas per vaiko bazinių poreikių patenkinimą“ (psichologė R. Gudelytė-Bagdonė)

Nuoroda kuriama